Rėmėjai, metrika

Į LAISVĘ RĖMĖJAI

Į LAISVĘ reikalams aukojo:

V. Naudžius $25.00, LFB Detroito sambūris $15.00, dr. V. Šmulkštys $10.00, R. Šomkaitė $7.00, V. Žiaugra $7.00, dr. P. Žemaitis $2.00, St. Barzdukas $2.00, K. Čibiras $2.00, Z. Jančius $2.00.
Į Laisvę rėmėjams nuoširdus ačiū.

LFB VALDYBA

"Į LAISVĘ” ATSTOVYBĖS:

Australijoje: A. Grigaitis, 21 Brunswick St., Fitzroy, Vic. N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Hilda, Vic.

D. Britanijoje: V. Akelaitis, 41 Bloemfontein Ave., Shepherds / Bush, London W. 12.

Italijoje: Dr. Z. Ivinskis, via Brescia 16, Roma.

Jungtinėse Valstybėse: S. Daunys, 2234 So. Sawyer Av., Chicago 23, Ill., tel.: CLifside 4-6690; K. Gaižutis, 953 Aiaud Ave., Cleveland 3, Ohio; B. Polikaitis, 15483 Ward St., Detroit 21, Mich.; J. Ąžuolaitis, 2012 N. Catalina St., Los Angeles, Cal.; A. Gaigalas, 335 Titan St., Philadelphia, Pa., tel.: HO 7-4176; V. Vaitkus, 85 Arnold St., Waterbury, Conn., A. Sabalis, 251 Alphonse St., Rochester, N. Y.

Kanadoje:VI. Girčys, 31 Concord Ave., Toronto, Ont., tel.: OL-2156; J. Pleinys, 113 Cannon St. E., Hamilton, Ont., tel.: 2-2698; J. Urbonas, 1421 Pelissier St., Windsor, Ont., tel.: CL-63049.

Vokietijoje: J. Medušauskas, Sckellstr. 12/3 r., Muenchen.

Švedijoje: P. Dūda, Markvards g. 9, Stockholm, Va.

Šveicarijoje: Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern.

“Į LAISVĘ” METINE PRENUMERATA: Amerikoje (Šiaurės ir Pietų) — $3.00; Australijoje ir D. Britanijoje — L.-10; Italijoje — L.900-; Prancūzijoje — Fr.750.-; Švedijoje — Kr.8.-; Šveicarijoje — Fr.8.-; V. Vokietijoje — DM.6.-.

ATSKIRAS NUMERIS: Amerikoje — $.0.75; Australijoje ir D. Britanijoje — L.-2.6; Italijoje — L.250-; Prancūzijoje — Fr.200,-; Švedijoje — Kr.2.-; Šveicarijoje — Fr.2.-; V. Vokietijoje — DM.1.75. (Norintieji gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas).


Į LAISVĘ leidžia — Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Redakcijos kolegija: vyr. redaktorius — Juozas Brazaitis, redaktoriai — Dr. Juozas Kazickas ir Dr. Antanas Musteikis.

Viršelio vinjetė — dailininko Telesforo Valiaus.

Redakcijos ir administracijos adresas: 219 Montauk Ave., Brooklyn 8, N. Y. Tel.: TAylor 7-5041.

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM, Lithuanian magazine published quarterly by the Friends of the Lithuanian Front, 219 Montauk St., Brooklyn 8, N. Y.

DĖMESIO, DĖMESIO, DĖMESIO!

Naujas pašto potvarkis įpareigojo administraciją, siunčiant Į Laisvę rišti atskirus paketus pašto zonomis, pvz. Chicago 8, Chica-go 32, Cleveland 3 ir pan. Administracija labai prašo tuos Į Laisvę gavėjus, kurie lig šiol savo pašto zonos nebuvo nurodę, ją būtinai pranešti administracijai. Ačiū.

ADMINISTRACIJA

ATITAISYMAS, šiame nr. 1 p. parašyta: A. Baltinis gavo daktaro laipsnį Wuerzberge, o turi būti Wuerzburge; 40 psl. parašyta “Atsiminimai iš 1959-57”, turi būti: 1955-57. 41 psl. sakinys “Vyrukas išdidžiai ištraukia, kaip relikviją, sudėtą, seną Pravdos”... toliau turi būti: “numerį ir, tvarkingai atplėšęs gabaliuką, įsipila machorkos ir oriai traukia troškinantį dūmą”.