Į Laisvę 1956 10(47)


Redakcija: Ugniniai stulpai ................................ 1

Juozas Nemura: Pilietybės prasmė ........................... 6
Antanas Ramūnas: Europos ir Amerikos pedagoginiai idealai.
                 Palyginamoji įžvalga ..................... 11

Zenonas Ivinskis: Dešinėn ir Kairėn demokratinėje Lietuvoje 10
Kazys Ambrozaitis: Kovos ir vilties dienos 
(žinomiems ir nežinomiems kovotojams prisiminti po 15 metų) 25

Antanas V. Dundzila: Skauto įnašas ........................ 30
Darbai ir idėjos: ...................................... 36-64
Anapus: Prekyba pagal planą (Eli), 
        Visasąjunginė prekyba okupuotoje Lietuvoje (Eli), 
        Baltijos respublikas pavers satelitais?
Pasauly: Nuo Ženevos konferencijos iki Amerikos rinkimų (J. B.), 
         Pavergtieji kraštai, 
        Europa ir mes (pasikalbėjimas su V.Sidzikausku)
Tremtyje: Pakantos ir geros valios kelyje, 
          Naujas aktas Vliko-Lozoraičio dialoge, 
          Idėjos spaudoje, 
          Vardai įvykiuose;
Laiškai: V. Bridvaičio V. Jonikui, 
         Tėvo Bernatonio redakcijai, 
         Redakcijos atsakymas.


PDF   Fotografinė kopija   BOX 


 

Į LAISVĘ rašė:

Dr. K. Ambrozaitis, kun. K. Balčys, K. Brazauskas, J. Brazaitis, dr. Z. Brinkis, dr. A. Damušis, A. V. Dundzila, dr. J. Grinius, dr. Z. Ivinskis, V. Jonikas, dr. J. Kazickas, dr. A. Kučas, K. Kudžma, dr. A. Maceina, A. Mažiulis, dr. A. Musteikis, M. Musteikis, P. Narutis, A. Pocius, L. Prapuolenis, dr. A. Ramūnas, A. Sabaliauskas, V. Sidzikauskas, S. Sužiedėlis, A. Šalčius, R. šomkaitė, Ed. Turauskas, V. Vaitiekūnas, J. Vidzgiris, V. Žvirzdys.

MIELI SKAITYTOJAI,

Į LAISVĘ leidėjai patikėjo man atsakingas Į LAISVĘ administracijos pareigas. Atsakingos jos dviem atžvilgiais: ir skaitytojų ir leidėjų. Skaitytojui svarbu gauti tvarkingai, teisingu adresu. Leidėjui svarbu laiku gauti prenumerata.

Nors kiekvienas Į LAISVĘ numeris primena patikslinti adresus, vis tik pasitaiko skaitytojų, kurie, pakeitę savo adresą, pamiršta apie tai painformuoti. Labai maloniai prašau Mielus Skaitytojus nesunkinti tuo Į Laisvę kelio iki jūsų ir adreso pasikeitimus nedelsiant man pranešti.

Daugumas skaitytojų ne tik pavyzdingai atsilygina, bet nemaža ir pasigėrėtinai dosniai paremia Į Laisvę. Tačiau tvarkingųjų uolumas ir rėmėjų dosnumas negali pateisinti kitų abejingumo ar “užsimiršimo”... Būtų maloni mano pareigų pradžia, jei, šį Į LAISVĘ nr. gavę, skolingieji parodytų gražų gestą.

Jūsų

Irena Mikulskytė,
219 Montauk St., Brooklyn 8, N. Y. Taylor 7-5041